ស្រីលង្ការ​នឹង​អនុវត្ត​ទោស​ប្រហារ​ជិវិត​ឡើង​វិញ ​ចំពោះ​ឧក្រិដ្ឋជន​គ្រឿងញៀន​ – CEN