យុវជន​កម្ពុជា និង​ចិន ផ្លាស់ប្តូរ​បទពិសោធន៍ វប្បធម៌ និង​ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និង​ពិព័រណ៍​គំនូ​បង្ហាញ​ពី​វប្បធម៌ ខេត្ត​យូ​ណាន​ – CEN