កម្មករ​កូរ៉េខាងជើង​នៅ​ចិន បង្ខំចិត្ត​ត្រឡប់ទៅផ្ទះ​វិញ ដោយសារ​ចិន​អនុវត្ត​ទណ្ឌកម្ម​របស់ UN – CEN