បណ្ឌិត សុខ ទូច​៖ ភាសា​នៃ​ជាតិ​សាសន៍​មួយ​មិន​ត្រឹម​តែ​ត្រូវ​អភិរក្ស​នោះ​ទេ តែ​ត្រូវការ​ការអភិវឌ្ឍ និង​មាន​ឯកភាព​ភាសា​ – CEN