កុំ​អន់ចិត្ត​ណា​សុភាពបុរស​ទាំងឡាយ ព្រោះ​វិទ្យាសាស្ត្រ​បានបញ្ជាក់​ថា ៖ បុរស​ខ្លាច​ប្រពន្ធ​មាន​គុណសម្បត្តិ​ច្រើន សំខាន់​បំផុត​គឺ​អាយុ​វែង​ – CEN