ការអនុវត្ត​គម្រោង​ធ្វើ​ទំនើបកម្ម​ប្រព័ន្ធ​នៃ​ការចុះបញ្ជី​យានយន្ត និង​ត្រួតពិនិត្យ​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស​យានជំនិះ​ – CEN