៤ ខែ​ដើមឆ្នាំ​នេះ គម្រោង​វិនិយោគ ១១៥ ដែល​មាន​ទុន​ប្រមាណ ៤ ពាន់​លាន​ដុល្លារ ត្រូវបាន​អនុម័ត​ – CEN