រត់​ជាន់​គ្នា​ក្នុង​កំឡុង​ពិធីបុណ្យ​ឯករាជ្យ ស្លាប់ និង​របួស​ជាង ១០០​នាក់​នៅ​ប្រទេស​ម៉ា​ដា​ហ្គា​ស្កា​រ​ – CEN