បញ្ជូន​អ្នកលក់​-​ជក់​គ្រឿងញៀន ១២​នាក់ ទៅ​មណ្ឌល​អប់រំ​ស្តារនីតិសម្បទារ​យុវជន – CEN