អ្នកជំនាញ​ឌី​ហ្សាញ​ម្នាក់​របស់ Apple នឹង​ឈប់​ធ្វើការ ដើម្បី​បង្កើត​ក្រុមហ៊ុន​ឌី​ហ្សាញ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ – CEN