អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ ជិត​ផុត​អាណត្តិ ផ្ញើ​សារ​ថ្លែងអំណរគុណ​មន្ត្រីរាជការ​តាម​មន្ទីរ​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ និង​ស្នើឲ្យ​អនុវត្ត​ការងារ​ដោយ​យក​ច្បាប់​ជា​គោល – CEN