ជំរុញ​ឱ្យ​យុវជន ចាប់អារម្មណ៍​សិក្សា​ពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​បច្ចេកវិទ្យា​ – CEN