ជនជាតិ​បារាំង​ម្នាក់ បាន​យក​សាំង​ដុត​ខ្លួនឯង​ – CEN