ផែនការ ពង្រឹង​សន្តិសុខ សណ្តាប់​ធ្លាប់ របៀបរៀបរយ និង​សុវត្ថិភាព​សង្គម នៅក្នុង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ – CEN