រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា បាន​ប្តេជ្ញា​ការកសាង​ធនធានមនុស្ស ដើម្បី​កសាង​និង​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រទេសជាតិ​ – CEN