ជំរុញឲ្យនគរបាល ក្តាប់ព័ត៌មាន នៅក្នុងមូលដ្ឋាន​របស់ខ្លួន និងត្រូវពង្រឹង លើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយ ដែលកំពុងវាយលុកនៅក្នុងបណ្តាញសង្គម – CEN