អ្នកគាំទ្រ រដ្ឋភិបាលប៉េកាំង រាប់ពាន់នាក់ ប្រមូលផ្តុំគ្នា ដើម្បីគាំទ្រ ដល់ប៉ូលិស ក្នុងទីក្រុងហុងកុង – CEN