ធ្លាក់យន្តហោះ ខ្នាតតូច នៅរដ្ឋតិចសាស ស្លាប់អ្នកជិះ ទាំងអស់ ១០នាក់ – CEN