ផ្ទេរសាលាពិការ គ ថ្លង់ នៃអង្គការគ្រួសារថ្មី មកក្រោម ឱវាទរបស់ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា – CEN