សិស្សសាលា​វិទ្យាល័យ​ភូមិ​ថ្មី​ ក្រុង​បាន​លុង​សន្លប់​ជា​បន្តបន្ទាប់​ – CEN