ពលរដ្ឋ​ក្នុង​ស្រុកអង្គរបុរី​ព្រួយបារម្ភខ្លាំង ខណៈជ្រូកងាប់​ជាបន្តបន្ទាប់ ហើយគ្មានពេទ្យសត្វ​ជំនាញ និងអាជ្ញាធរ​​ចុះមកពិនិត្យ – CEN