ការអភិវឌ្ឍន៍​បច្ចេក​វិទ្យា​ក្នុង​សកម្មភាព​ក​ម្ចា​ត់​មីន​និង​សំណល់​ជាតិ​ផ្ទុះ​ពី​សង្គ្រាម​ – CEN