ជំ​រុញអាជីវករ កាណូត ទេសច​រណ៍ អនុ​វត្តន៍​ការបង់​ពន្ធនាំ​ចូលយានយ​ន្ត – CEN