តំណាងអ​ចិន្រ្តៃយ៍ក​ម្ពុជា ប្រចាំអង្គ​ការសហ​ប្រជាជាតិ​ បានបញ្ជា​ក់ថា វាមិនមា​នអ្វីភ្ញា​ក់ផ្អើលឡើ​យ ដែល​គណៈប្រតិ​ភូអឺរ៉ុ​ប ចោទ​ប្រកាន់ក​ម្ពុជា រឿងសិ​ទ្ធិសេរីភា​ពបញ្ចេញ​មតិ – CEN