អគ្គនាយក​ស៊ីម៉ាក់ ៖ ទ​ង្វេី​របស់​មេដឹកនាំ​ពាណិជ្ជក​ម្ម​របស់​សភា​អឺរ៉ុប​ខ្លះ ជាការ​ប្រមាថ​មេី​ល​ងាយ​ប្រជា​ជនក​ម្ព​ជា​ – CEN