ជំងឺប៉េស្ដ​ជ្រូក​អាហ្វ្រិក ផ្ទុះ​ឡើងវិញ នៅ​ស្រុក​អូ​រាំង​ឪ – CEN