គម្រោង​ច្រកព្រំដែន​តំបន់​៤៣ -​ណូន​ម៉ាក់​មុន​, បើក​ការដ្ឋាន​ផ្លូវ​គ្រឹះ​រឹងមាំ​ត​ភ្ជាប់​ផ្លូវជាតិ​លេខ ៥៨ – CEN