សម្ព័ន្ធ​កៅស៊ូ​វៀតណាម បើទោះបី​ស្ថានភាព​ទីផ្សារ​ជ័រ​មិន​អំណោយផល​ផ្នែក​តម្លៃ តែ​ទទួលខុសត្រូវលើ​កាតព្វកិច្ច​បង់ពន្ធ​ជូន​រដ្ឋ​បាន​ទាន់ពេលវេលា​ – CEN