តើ​ហេតុអ្វី​លោកអ្នក​គួរតែ​បិទ​អ៊ែរ​ដ្រ​ប់ (AirDrop) ពេលដែល​លោកអ្នក​ពុំ​ត្រូវ​ការប្រើប្រាស់​? – CEN