កូរ៉េ ចង់បង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌ​ល ស្ដង់ដា​​រជាតិ​វិ​ទ្យាសាស្ត្រសម្ផ​ស្ស នៅកម្ពុជា​ ដើម្បីផ្ដល់​ការអប់រំ​ជំនាញកែសម្ផ​ស្ស ប្រកបដោ​យគុណភា​ព និងសុ​វត្ថិភាព ​ – CEN