ការដ្ឋានសំណង់​⁣ ៣ កន្លែ​ងនៅខេត្ត​ព្រះសីហនុ ត្រូវបា​នផ្អាកការ​សាងសង់រ​ង់ចាំការ​ពិនិត្យ បច្ចេកទេ​ស និងគុណភាព – CEN