ផលិតករខ្មែរ អះអាង​ថា នឹង​អភិវឌ្ឍភា​ពយន្តខ្មែ​រ ឱ្យមាន​គុណភាព​ ដើម្បីប្រកួ​តប្រជែងទី​ផ្សារតំប​ន់ និងពិ​ភពលោក – CEN