ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ជន​លិច​ក្រុងព្រះសីហនុ​, មន្ត្រីរដ្ឋបាល​ខេត្ត​នេះ ចោទ​ពលរដ្ឋ​ចាក់ដី​លុប​អូរ និង​ប្រឡាយទឹក​ – CEN