អាហារ​សំខាន់ៗ​ដែល​ជួយ​កម្ចាត់​ជាតិពុល​ក្នុង​ថ្លើម – CEN