ចុះទប់ស្កាត់បទល្មើស​កាប់ដើម​ឈើនៅខ្នង​បារាយណ៍​ខាងលិច – CEN