បើ​បាត់បង់ EBA ក៏​កម្ពុជា​មិន​ស្លាប់​ដែរ ហើយ​បើ​យើង​ទទួលបាន ​EBA កម្ពុជា​ក៏​មិនអាច​ក្លាយ​ជាមាន​បានដែរ​ – CEN