កូរ៉េខាង​ជើងចោទ​អាមេរិច​ថា រឹងរូ​សចង់តែ​យកឈ្នះ ​ដោយមិន​គិតពីផ​លលំបាក​ – CEN