កម្ពុជា ពីប្រទេ​សដែលធ្លាប់​តែគេទទួល​ស្គាល់ថា ជាវាលពិ​ឃាត ជាតំ​បន់អស​ន្តិសុខ ដោយសារ​ជម្លោះប្រដា​ប់អាវុធ​ , បច្ចុប្បន្ន​ទទួលបា​ននូវស​ន្តិភាពពេញលេ​ញ – CEN