សមត្ថកិច្ចចម្រុះ ​ចុះឆែកឃ្លាំងស្តុកឈើ នៅសណ្ឋាគារអង្គរអេរ៉ា – CEN