លទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី២ ក្រោយអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន១០ – CEN