កន្លងមក​មានការ​លា​ប​ពណ៌ ប៉ុន្តែ​កម្ពុជា ការ​ប្រកាន់ខ្ជាប់​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និង​លើកតម្កើង​សិទ្ធិមនុស្ស​ – CEN