អង់គ្លេស​រឹបអូស​កប៉ាល់ដ៏​ធំរបស់អ៊ី​រ៉ង ដែល​កំពុងដឹក​ប្រេងទៅស៊ីរី​ – CEN