ប្រទេស​ជាច្រើនស្នើ​អង្គការ​សហប្រជា​ជាតិឲ្យស៊ើ​បអង្កេត​ ករណី​សង្រ្គាមប្រ​ឆាំងគ្រឿង​ញៀននៅហ្វីលីពីន​ ដែលសម្លា​ប់មនុស្សរា​ប់ពាន់នា​ក់ – CEN