គួរ​ឲ្យ​អាណិត​ណាស់ បុរស​ម្នាក់​ស្លាប់​ភ្លាមៗ ដោយ​ត្រា​ក់​ទ័​រ​របស់ខ្លួន​ក្រឡាប់​សង្កត់ពីលើ​ – CEN