​គំ​រាមកំ​ហែងថានឹ​ងសម្លាប់​ចាប់តៃកុ​ងអេស្កាវ៉ាទ័រ បម្រុ​ងអារក​ ត្រូវសម​ត្ថកិច្ចចា​ប់ខ្លួនជ​នដៃដល់ – CEN