ហោរាសាស្ត្រ​សម្រាប់​ថ្ងៃទី ០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN