គណ​បក្សប្រឆាំ​ងនៅប្រទេ​សគ្រិច ឈ្នះកា​របោះឆ្នោត​ថ្នាក់ជាតិ​ – CEN