កាន់តែច្បាស់​ហើយ រ៉ា​ប៊ី ឆ្លើយ​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ រ៉ា​យុ អ្នក​ទាំងពីរ អាច​នឹង​ក្លាយជា​… – CEN