បើ​មានប៉ុ​ស្តិ៍ណា មិន​ទ​ទួពាក្យ​បណ្តឹង សូ​មខំ​មិន​ផ្ទាល់ ចូល​ម​កក្នុ​ងផេ​កលោកស​ ថេត​ ក្រោយពេ​លមហាជន​រិះគន់​រឿងធ្វើសំណុំ​ឲ្យថៃស្រីនា​ងដល់លើ​គ្រែ – CEN