ប្រើប្រា​ស់បច្ចេ​កវិទ្យាទំ​នើប ដ្រូន និង រ៉ូបូត ស្វែង​រក​គ្រាប់​មីន និងសំណ​ល់ជាតិផ្ទុះ ពីសង្គ្រាម – CEN